پس از آنکه بلک‌بری پرداخت این مبلغ را رد کرد، موضوع به اتاق بین‌المللی بازرگانی آمریکا ارجاع داده شد و در نهایت حکمی به نفع نوکیا صادر شد. البته صدور این حکم به معنای پایان درگیری دوطرف بر سر حق اختراعات ثبت‌شده نیست و منازعات حقوقی مشابهی در دادگاه‌های آمریکا و آلمان بر سر همین موضوع در جریان است. بلک‌بری هم به‌طور متقابل مدعی استفاده بدون اجازه نوکیا از حق اختراعات ثبت ‌شده خود است و قصد دارد شکایت طرح شده خود را با قدرت در آلمان و آمریکا پیگیری کند.