فالکون هوی قدرتمندترین موشکی خواهد بود که نیروی پیشرانه آن ۱/ ۵ میلیون پوند است. فالکون هوی شامل دو موشک فالکون ۹ است و ۷۰متر ارتفاع دارد. همچنین می‌تواند حداکثر بار تا۵۷ متریک تن(معادل وزن یک بوئینگ ۷۳۷) را حمل کند. فالکون هوی نیز موشکی چندبار مصرف خواهد بود. درهرحال در ماه ژانویه ۲۰۱۸از مقرفضایی کندی در کیپ‌کارناوال فلوریدا به آسمان پرتاب می‌شود.