طلال بن سعید المعمری - مدیر ارشد اجرایی شرکت عمان تل - درباره برقراری نسل جدید اینترنت ۵G عنوان کرد: «واضح و بدیهی است که آینده اینترنت در جهان از آن نسل جدید اینترنت ۵G است و ما درصدد معرفی و برقراری این نسل جدید اینترنت به مردم و کاربران اهل کشور عمان هستیم تا بتوانند با استفاده از فناوری و تکنولوژی مدرن، جدید و به روز جهان در زمینه اینترنت به تجارت و کارهای روزمره خود بپردازند.»