به گفته پاگلان این ماهواره که مجسمه فضایی لقب گرفته، از سطح زمین قابل مشاهده خواهد بود، افراد را تشویق می‌کند تا به آسمان نگاه کنند. ماهواره مذکور که Orbital Reflector نامیده شده هیچ گونه هدف تجاری، نظامی یا علمی ندارد. بلکه یک مجسمه است که از سطح زمین و بدون تلسکوپ مشاهده می‌شود. Orbital Reflector از ورقه‌های نازک و سبک فلز ساخته شده و به وسیله یک موشک فالکن ۹ به ارتفاع ۵۶۳کیلومتری زمین می‌رود. قرار است ماهواره در بهار آتی از مقر نیروی هوایی وندنبرگ در آمریکا به آسمان فرستاده شود. این ماهواره نور را به زمین منعکس می‌کند و به همین دلیل با چشمان غیر مسلح قابل مشاهده است.