داود زارعیان از ساماندهی، یکپارچگی و تجمیع کدهای خدماتی مخابرات تا اواسط سال ۹۷ خبر داد و گفت: از ابتدای راه‌اندازی سرویس‌های مخابراتی به دلیل پراکندگی شرکت‌های سرویس‌دهنده، به ازای هر سرویس در بخش تلفن ثابت یک کد خدماتی ایجاد شد. وی ادامه داد:‌ به این ترتیب کد خدماتی ۲۰۱۰ برای مشتریان تجاری در هر استان، کد ۲۰۲۰ برای مشترکان ADSL، کد ۲۰۱۱۷ برای خرابی تلفن، کد ۲۰۰۰ برای پرداخت‌ها و کد ۱۱۸ به‌عنوان کد خدماتی عمومی تعریف شد و علاوه بر این کدهای استاندارد، حدود ۴۰ تا ۴۵ کد دیگر شامل ۱۸۱۸ و ۲۸۲۸ برای پرداخت‌ها نیز در برخی استان‌ها فعال شدند.

زارعیان اضافه کرد: در نخستین اقدام برای ساماندهی کدهای خدماتی، حذف کدهای اضافی در دستورکار قرار گرفت که در این مرحله ۴۴ کد حذف شد. به این ترتیب به جز تهران، در تمامی استان‌ها کدهای ۱۸۱۸ و ۲۸۲۸ حذف شده و تمامی پرداخت‌ها از کد ۲۰۰۰ انجام می‌شود. به گفته وی، در مرحله دوم، ساماندهی و تجمیع به‌صورت خاص در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه آن ۳۰ مرکز پاسخگویی کد خدماتی ۲۰۱۰ در یک مرکز متمرکز شد و اکنون پاسخگویی به‌صورت متمرکز در یک مرکز انجام و پیگیری و شناسایی به‌صورت استانی انجام می‌شود. معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: در مرحله سوم و آخر، تجمیع مراکز پاسخگویی کدهای ۲۰۲۰، ۲۰۱۱۷ و ۲۰۰۰ در ۳ یا احتمالا ۲ شماره در دستور کار است که این فرآیند آغاز شده و تا اواسط سال ۹۷ انجام می‌شود. به گفته وی، کد خدماتی ۱۱۸ که توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده، الزامی است و فعالیت آن ادامه خواهد یافت.