وی ادامه داد: برمبنای این آیین‌نامه، ارزیابی دفاتر حداقل هر ۶ ماه یک بار اتفاق می‌افتد و رتبه بندی دفاتر نیز براساس ارزیابی صورت گرفته، انجام می شود. قرار است بر مبنای رتبه‌بندی صورت گرفته، ظرفیت، امکانات و قابلیت دفاتر، واگذاری خدمات دستگاه‌ها به آنها انجام پذیرد. معاون رگولاتوری میزان دریافت حق پروانه برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت را رایگان عنوان کرد و گفت: صدور بیش از یک پروانه برای افراد بلامانع بود، اما در آیین‌نامه جدید فعلا تنها اشخاص حقوقی می توانند با نظر رگولاتوری بیش از یک پروانه دریافت کنند. وی با بیان اینکه تا پیش از این ۶هزار و ۵۰۴دفتر پیشخوان خدمات دولت در سامانه رگولاتوری به ثبت رسیده که برآورد می‌شود نزدیک به پنج هزار دفتر کماکان فعال هستند، افزود: با ارائه مجوزهای جدید، خللی در کار دفاتر قبلی ایجاد نمی‌شود و این دفاتر کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. اما آنهایی که مدت زمان پروانه شان به اتمام رسیده باید برای تمدید به رگولاتوری مراجعه کنند. وی افزود: در آیین‌نامه جدید، شرایطی نیز گذاشته شده است تا دفاتر پیشخوان خدمات دولت دارای مجوزهای قدیمی، ظرف مدت ۲ سال آینده بتوانند خود را با شرایط آیین‌نامه جدید مطابقت بدهند.