میزان درصد دسترسی کاربران به شبکه نسل دو ۱۰ درصد، نسل سه ۴۰ درصد، نسل چهار کمتر از ۱۰ درصد و وای‌فای ۶۰درصد بوده است. جمع درصد دسترسی کاربران به‌دلیل اینکه بخشی از کاربران از چند نوع شبکه استفاده کرده‌اند بیش از ۱۰۰ درصد است. همچنین حجم دانلود از شبکه نسل دو کمی بیشتر از صفر درصد، از شبکه نسل سه کمی بیشتر از ۳۰ درصد، از شبکه نسل چهار ۶ درصد و از شبکه وای‌فای کمی کمتر از ۶۰ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد بیشترین حجم دانلود به شبکه وای‌فای و سپس نسل سه موبایل اختصاص دارد. درصد خطا در دانلود کاربران از شبکه نسل دو اندکی کمتر از ۸۰ درصد، در شبکه نسل سه کمی کمتر از ۱۰ درصد، در شبکه نسل چهار ۳ درصد، در شبکه وای‌فای ۱۵ درصد بوده است. این نتایج نشان می‌دهد کاربرانی که از شبکه نسل دو برای دانلود از این فروشگاه استفاده می‌کنند حدود ۸۰ درصد مواقع با خطا مواجه می‌شوند. همچنین میزان خطای پایین شبکه نسل چهار هنگام دانلود قابل توجه است. براساس این اطلاعات در اسفند ۹۵ متوسط سرعت دانلود در شبکه نسل چهار حدود ۴/ ۳ برابر متوسط سرعت در شبکه نسل سه و ۲/ ۱ برابر متوسط سرعت در شبکه وای‌فای بوده است.