در حوزه فناوری کنترل مستقیم روبات، کاربر یا فضانورد باید تمام وظایف روبات را صرفا از طریق فرمان انجام داده و روبات نیز فرامین را با دریافت جزئیات انجام می‌دهد. مفهوم فناوری نظارت بر اتوماسیون به این معنا است که کاربر با ارسال یک فرمان از روبات می‌خواهد که یک ماموریت را انجام دهد و جزئیات آن بر عهده روبات است. به عنوان مثال در این آزمایش فضانوردان از روبات رولین خواستند یک کابل را به پورت تعبیه شده در یک قطعه متصل کند. سپس روبات رولین پس از دریافت فرمان با استفاده از هوش مصنوعی کابل مورد نظر را پیدا و آن را به محل مورد نظر متصل کرد.

روبات‌های فضایی آینده مجهز به هوش مصنوعی به درجه‌ای از خودمختاری خواهند رسید که جزئیات هر فرمان را به صورت خودکار انجام می‌دهند و در مواردی که روبات با مشکل مواجه شود، هوش مصنوعی روبات را در وضعیت پایدار و ایمن تا رسیدن پاسخ از اپراتور زمینی نگه می‌دارد. فضانوردان معتقدند روبات‌های فضایی باید به مرحله‌ای از هوش مصنوعی دست یابند که توانایی حل مشکلات را از طریق یادگیری کسب کنند. این مفهوم به آن معنا است که با توجه به فاصله غیرقابل تصور اجرام فضایی امکان کنترل مستقیم روبات در سیاره‌های دوردست ممکن نیست. روبات فضایی رولین بخشی از پروژه موسوم به «مترون» است. هدف از اجرای این پروژه توسعه فناوری روبات‌های فضایی برای ساخت ایستگاه‌های مورد نیاز قبل از ورود انسان به مریخ است.