در این جلسه درخصوص موضوعاتی چون بررسی پایش شاخص‌های حوزه فضایی کشور و برنامه آتی کمیته رصد، پایش و راهبری سند جامع توسعه هوافضای کشور و ۷ کارگروه ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که تمامی روسای هفت کارگروه تشکیل شده در مرکز ملی فضایی حضور داشتند، مقرر شد شاخص‌های حوزه فضایی پس از بررسی و نهایی‌سازی در این کمیته و ۷ کارگروه ذیل آن، حداکثر تا ۱۵ آبان ماه برای تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود. با توجه به فصل ۶ سند جامع توسعه هوافضای کشور که به سازوکار اجرایی‌سازی و نظارت بر سند می‌پردازد، شاخص‌ها در ۵ سرفصل پژوهش و فناوری، آموزش و سرمایه‌گذاری، اقتصاد، اقتدار و امنیت ملی و نیز زیرساخت از سوی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تعیین شده است.