۱۲درصد از این افراد از استفاده از حداقل ۱۰ هزار وسیله قابل ارتباط به اینترنت در شرکت خود در یک سال اخیر خبر داده‌اند و ۶ درصد گفته‌اند تعداد این نوع سیستم‌ها به ۵۰ هزار مورد می‌رسد. ۹۵ درصد از پاسخ دهندگان از مزایای قابل محاسبه استفاده از فناوری اینترنت اشیا خبر داده‌اند و حدود نیمی از آنها گفته‌اند که اینترنت اشیا باعث ارتقای درآمدشان شده، زیرا فرصت‌های جدیدی را به وجود آورده است. همین امر باعث شده تا در ۸۸ درصد از این شرکت‌ها در یک سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه اینترنت اشیا انجام شود. بر اساس همین بررسی، استفاده از اینترنت اشیا در شرکت‌های کوچک با کمتر از هزار کارمند و در شرکت‌های متوسط با هزار تا ۱۰ هزار کارمند از ۱۲ و ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۲۸ و ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.