محققان به تازگی خط‌کشی هوشمندی مخصوص عابران پیاده در یکی از خیابان‌های لندن نصب کرده‌اند که هنگام عبور عابری مشغول کار با موبایل از خیابان به رانندگان هشدار می‌دهد. سطح این خط کشی هوشمند حرکت عابر پیاده را به وسیله دوربین ردیابی می‌کند و سپس چراغ‌های ال‌ای دی خط کشی با توجه به حرکت او روشن می‌شوند. به‌عنوان مثال هنگامی که فردی ناگهان وارد خیابان می‌شود، یکی از خطوط قرمز می‌شود. همچنین هنگامی که عده زیادی برای عبور از خیابان منتظر هستند، خط‌ها پهن تر می‌شوند. نمونه این خط کشی در جنوب لندن اجرا شده است.