کاکوتی کیلویی ۲۴۰هزار تومان، پنیرک ۵۵هزار تومان، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیمو ۴۰هزار تومان، عناب ۸۸هزار تومان، جعفری خشک ۱۴۰هزارتومان، شوید خشک ۱۶۵هزار تومان، گلپر ۱۴۳هزار تومان، گل زوفا ۳۰۰هزار تومان، شمبلیله خشک ۱۳۵هزار تومان، بادرنجبویه ۱۹۵هزار تومان و پونه نزدیک به ۲۰۰هزار تومان نرخ خورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.  

در بخش عرقیجات هم عرق نعنا لیتری ۲۵هزار تومان قیمت خورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است و هرلیتر گلاب ۳۵هزار تومان، عرق بابونه ۲۴هزار تومان، عرق کاسنی ۲۵هزار تومان، رزماری ۲۶هزار تومان، رازیانه ۲۵هزار تومان، بیدمشک ۲۵هزار تومان و عرق مریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گلی ۱۵هزار تومان قیمت خورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.