روزانه
بیشترین بازدهی
کنتورسازی ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی روزانه را از آن خود کرد که حق‌تقدم پارس خودرو در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت «خپارس» سود هر سهم خود را مبلغ ۵۰۱ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل دوهزار میلیارد ریال است.

کمترین بازدهی
چرخشگر صدرنشین جدول کمترین بازدهی روزانه شد. ریخته‌گری تراکتورسازی در رده دوم این گروه ایستاد. «ختراک» با سرمایه‌ای معادل ۲۱۳میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۳۰۳ریال پیش‌بینی کرده است.

پرطرفدارترین سهم
فولاد مبارکه اصفهان پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه سوم این گروه را حق‌تقدم تراکتورسازی ایران به خود اختصاص داد. سرمایه «تایرا» معادل ۹۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۵۵۰ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله ترین سهم
دیروز فولاد مبارکه اصفهان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سرمایه‌گذاری بهمن در رده چهارم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «وبهمن» مبلغ ۱۴۰ریال و سرمایه آن معادل دوهزار میلیارد ریال است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز مس ایران به خود اختصاص داد. سرمایه‌گذاری توس‌گستر در رده سوم این گروه ایستاد. «وتوس» با سرمایه‌ای معادل ۲۰۰میلیارد ریال، سود هرسهم خود را ۱۵۵ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
فولاد مبارکه اصفهان دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که توسعه صنایع بهشهر در این گروه چهارم شد. سرمایه «وبشهر» یک‌هزار و ۸۰۰میلیارد ریال است. شرکت سود هرسهم خود را مبلغ ۱۲۰ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/ E را در روز گذشته نساجی بروجرد به دست آورد. ایران دوچرخ در جایگاه چهارم قرار گرفت. سرمایه «خدمو» برابر ۲۰۰میلیارد ریال است و شرکت سود هرسهم خود را مبلغ ۶۹ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E
دیروز قطعات اتومبیل ایران در صدر جدول کمترین نسبت P/ E ایستاد. الکتریک شرق جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. «خشرق» با سرمایه‌ای برابر ۱۰۵میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هرسهم خود را برای سال مالی ۸۶ در رقم ۸۴۵ ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین بازدهی
کنتورسازی ایران جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. سرمایه‌گذاری صنعت نفت در این گروه دوم شد. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت «ونفت» مبلغ 130ریال و سرمایه آن معادل 571میلیارد و 229میلیون ریال است.

کمترین بازدهی
رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز گذشته حق تقدم تراکتورسازی ایران به دست آورد. چرخشگر در جایگاه دوم ایستاد. «خچرخش» با سرمایه 150میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 399ریال پیش‌بینی کرده است.

0

پرطرفدارترین سهم
فولاد مبارکه اصفهان پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه دوم این گروه را مس ایران به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت «فملی» معادل پنج‌هزار و 789میلیارد و 645میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را برابر رقم 993ریال پیش‌بینی کرده است.

1

پرمعامله ترین سهم
فولاد مبارکه اصفهان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سرمایه‌گذاری ملی در رده دهم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «ونیکی» در سال‌جاری 201ریال و سرمایه آن برابر دوهزار و 900میلیارد ریال است.

2

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر بانک اقتصاد نوین به خود اختصاص داد. فولاد مبارکه اصفهان در رده دوم این گروه ایستاد. شرکت «فولاد» با سرمایه 15هزار و 800میلیارد ریال سود هر سهم خود را مبلغ 336 ریال پیش‌بینی کرده است.

3

بیشترین سهام معامله شده
فولاد مبارکه اصفهان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که بانک اقتصاد نوین در این گروه دوم شد. سرمایه‌ «ونوین» برابر دو هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 388 ریال پیش‌بینی کرده است.

4

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/ E را در هفت روز گذشته نساجی بروجرد به دست آورد. ماشین سازی اراک در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه «فاراک» برابر 540میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 22 ریال پیش‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/E
قطعات اتومبیل ایران در صدر جدول کمترین نسبت P/ E ایستاد. سرمایه‌گذاری‌ملت جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. «وملت» با سرمایه یک هزار میلیارد ریالی سود هر سهم خود را در رقم 260 ریال پیش‌بینی کرده است.

6

ماهانه
بیشترین بازدهی
آلومینیوم ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که داروسازی امین در جایگاه سوم این گروه قرار گرفت. شرکت «دامین» سود هر سهم خود را مبلغ ۴۹۴ ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۵۰میلیارد ریال است.

۷

کمترین بازدهی
حق تقدم تراکتورسازی صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. گل‌گهر در رده پنجم این گروه ایستاد «گگل» با سرمایه‌ای معادل ۸۸۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۱۲۷۱ ریال پیش‌بینی کرده است.

۸

پرطرفدارترین سهم
فولاد مبارکه اصفهان پر‌طرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه سوم این گروه را چادرملو به خود اختصاص داد. سرمایه «کچاد» برابر دوهزار میلیارد ریال است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم خود را معادل ۶۱۶ ریال اعلام کرده است.

۹

پرمعامله ترین سهم
فولاد مبارکه اصفهان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. صنعتی دریایی (صدرا) در رده نهم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت «خصدرا» در سال مالی ۸۶ مبلغ ۶۸۸ ریال و سرمایه آن معادل یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد ریال است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر فولاد مبارکه اصفهان به خود اختصاص داد. سیمان سپاهان در رده دوم این گروه ایستاد. «سپاهان» با سرمایه ۸۰۰میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را برابر ۷۵۰ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

بیشترین سهام معامله شده
فولاد مبارکه اصفهان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که بین‌المللی توسعه ساختمان در این گروه چهارم شد. سرمایه «ثاخت» بیش از یک هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل ۶۰۱ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/ E رادر سی روز اخیر نساجی بروجرد به دست آورد. فروسیلیس با سرمایه‌ای برابر ۵۰میلیارد ریال در جایگاه سوم قرار گرفت.شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۱۹۸ریال پیش‌بینی کرده است.

۳

کمترین نسبت P/E
قطعات اتومبیل ایران در صدر جدول کمترین نسبت P/ E ایستاد. ایران‌خودرو دیزل جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «خاور» با سرمایه‌ای برابر ۹۷۲میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم ۱۲۱۶ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس