روزانه
بیشترین بازدهی
تکنوتار دیروز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی روزانه را از آن خود کرد که دوده صنعتی در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. «شدوص» سود هر سهم سال‌جاری را ۱۰۰۱ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بیش از ۳۰میلیارد ریال است.

کمترین بازدهی
سیمان فارس و خوزستان روز گشته صدرنشین جدول کمترین بازدهی روزانه شد. داروسازی اسوه در رده دوم این گروه ایستاد. «داسوه» با سرمایه‌ای معادل ۳۶میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را ۱۲۶۳ریال اعلام کرده است.

پرطرفدارترین سهم
چادرملو پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه دوم این گروه را تکنوتار به خود اختصاص داد. سرمایه «تکنو» معادل ۳۳میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۲۹۲ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله ترین سهم
دیروز تکنوتار جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سرمایه‌گذاری بازنشستگی در رده دوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «وصندوق» مبلغ ۳۲۰ریال و سرمایه آن معادل ۴۸۰۰میلیارد ریال است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله‌ را دیروز پتروشیمی خارک به خود اختصاص داد. سرمایه‌گذاری مسکن در رده دوم این گروه ایستاد. «ثمسکن» با سرمایه‌ای معادل ۱۰۰۰میلیارد ریال، سود هرسهم خود را ۲۲۶ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری مسکن دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که تراکتورسازی در این گروه هفتم شد. سرمایه «تایرا» بیش از ۲۶۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است. شرکت سود هرسهم خود را مبلغ ۱۲۵۵ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/ E را در روز گذشته تکنوتار به دست آورد. گالوانیزه سپاهان در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه «فجر» برابر ۲۸۶میلیارد ریال است و شرکت سود هرسهم خود را مبلغ ۳۱ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E
دیروز کاشی اصفهان در صدر جدول کمترین نسبت P/ E ایستاد. کمک فنر‌ایندامین سایپا جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. «خکمک» با سرمایه‌ای برابر ۱۳میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هرسهم خود را برای سال مالی ۸۵ رقم ۱۰۳۰ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین بازدهی
پتروشیمی خارک جایگاه دوم جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. بهنوش در این گروه سوم شد. پیش‌‌بینی سود هر سهم شرکت بهنوش مبلغ 2630ریال و سرمایه آن معادل 41میلیارد و 152میلیون ریال است.

کمترین بازدهی
رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز گذشته سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به دست آورد. البرز دارو در جایگاه هشتم ایستاد. «وصنعت» با سرمایه 1500میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 251ریال پیش‌بینی کرده است.

0

پرطرفدارترین سهم
سرمایه‌گذاری بازنشستگی پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه سوم این گروه را چادرملو به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت «کچاد» معادل 100میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را برابر رقم 919ریال پیش‌بینی کرده است.

1

پرمعامله ترین سهم
پتروشیمی خارک جایگاه اول پرمعامله‌‌ترین سهم را به دست آورد. گل‌گهر در رده پنجم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم گل‌گهر در سال‌جاری 1631ریال و سرمایه آن برابر 440میلیارد ریال است.

2

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر گل گهر به خود اختصاص داد. سرمایه‌گذاری ساختمان در رده چهارم این گروه ایستاد. شرکت «وساخت» با سرمایه 880میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 300ریال پیش‌بینی کرده است.

3

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری بازنشستگی در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که پتروشیمی اصفهان در این گروه دهم شد. سرمایه «شصفها» برابر 300میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 1115ریال پیش‌بینی کرده است.

4

بالاترین نسبت P/ E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفت روز گذشته پلاستیک شاهین به دست آورد. فولاد کاویان در جایگاه ششم قرار گرفت. سرمایه «فوکا» برابر 100میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 153ریال پیش‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/E
کاشی اصفهان درصدر جدول کمترین نسبت P/ E ایستاد. ایران‌‌خودرو دیزل جایگاه چهارم این گروه را از آن خود کرد. «خاور» با سرمایه 972میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 1100ریال پیش‌بینی کرده است.

6

ماهانه
بیشترین بازدهی
ایران تایر در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که حمل‌و‌نقل پتروشیمی در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت «حپترو» سود هر سهم خود را مبلغ ۲۷۴۷ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۸میلیارد ریال است.

۷

کمترین بازدهی
پتروشیمی فارابی صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. سیمان کرمان در رده دوم این گروه ایستاد. «سکرما» با سرمایه‌ای معادل ۲۲۰میلیارد و ۳۲۰ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۱۰۴۹ریال پیش‌بینی کرده است.

۸

پرطرفدارترین سهم
چادرملو پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه سوم این گروه را معادن و فلزات به خود اختصاص داد. سرمایه «ومعادن» برابر ۱۲۶۲میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم خود را معادل ۳۸۲ریال اعلام کرده است.

۹

پرمعامله ترین سهم
توسعه معادن‌روی جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. نوسازی ساختمان تهران در رده هشتم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت «ثنوسا» در سال مالی ۸۵ مبلغ ۳۱۰ریال و سرمایه آن معادل ۳۰۰میلیارد ریال است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر گل‌گهر به خود اختصاص داد. سیمان غرب در رده نهم این گروه ایستاد. «سغرب» با سرمایه ۱۱۰میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را برابر ۸۷۸ ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری سپه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که حق تقدم بانک اقتصاد نوین در این گروه نهم شد. سرمایه «ونوین» بیش از ۲۰۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل ۳۵۱ ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین P/E را در سی روز اخیر پلاستیک شاهین به دست آورد. سیمان اردبیل با سرمایه‌ای برابر ۷۰میلیارد ریال در جایگاه ششم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۱۳۳۳ ریال پیش‌بینی کرده است.

۳

کمترین نسبت P/E
کاشی اصفهان در صدر جدول کمترین نسبت P/ E ایستاد. سایپا آذین جایگاه ششم این گروه را از آن خود کرد. «خاذین» با سرمایه‌ای برابر ۱۰۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم ۵۶۸ ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس