روزانه
بیشترین بازدهی
حق تقدم خدمات کشاورزی دیروز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی روزانه را از آن خود کرد که کشت پیاذر در جایگاه چهارم این گروه قرار گرفت. «غاذر» سود هر سهم سال‌جاری را مبلغ ۳۸۰ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بیش از پنج‌میلیارد ریال است.

کمترین بازدهی
حق تقدم مخابراتی شهید قندی روز گذشته صدرنشین جدول کمترین بازدهی روزانه شد. نگین طبس در رده دهم این گروه ایستاد. «کطبس» با سرمایه‌ای معادل ۱۵میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را مبلغ یک‌هزار و ۷۴۳ریال اعلام کرده است.

پرطرفدارترین سهم
سرمایه‌گذاری بازنشستگی پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه ششم این گروه را صدرا به خود اختصاص داد. سرمایه «خصدرا» معادل ۹۴۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را یک‌هزار و ۱۷۲ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله ترین سهم
دیروز سرمایه‌گذاری بازنشستگی جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. معادن و فلزات در رده دوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم ومعادن مبلغ ۳۱۰ریال و سرمایه آن معادل یک‌هزار و ۲۶۲میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز معادن و فلزات به خود اختصاص داد.سیمان اصفهان در رده دوم این گروه ایستاد.«سصفها» با سرمایه‌ای معادل ۷۶میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ یک هزار و ۸۴۲ ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری بازنشستگی دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که «آذرآب» در این گروه چهارم شد.سرمایه «فاذر» بیش از ۳۰۰میلیارد ریال است.«فاذر» سود هر سهم خود را مبلغ ۱۳۴ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P /E را در روز گذشته تکنوتار به دست آورد.معدنی دماوند در جایگاه چهارم قرار گرفت. سرمایه «کدما» برابر ۱۰میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۲۰۰ ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E
دیروز کاشی اصفهان درصدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد.قند قهستان جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد.«قستان» با سرمایه‌ای برابر ۱۳میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال مالی ۸۵ در رقم ۵۸۵ ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین بازدهی
حق‌تقدم بانک اقتصاد نوین جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. لوله سدید چهارم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «فسدید» مبلغ دوهزار و 464ریال و سرمایه آن معادل 32میلیارد و 600میلیون ریال است.

کمترین بازدهی
رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز گذشته لاستیکی سهند به دست آورد. ساختمان اصفهان در جایگاه دوم ایستاد. «ثاصفا» با سرمایه 104میلیارد و 469میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 267ریال پیش‌بینی کرده است.

0

پرطرفدارترین سهم
سرمایه‌گذاری بازنشستگی پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه ششم این گروه را تراکتورسازی به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت «تایرا» معادل 262میلیارد و 500میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را برابر رقم یک‌هزار و 255ریال پیش‌بینی کرده است.

1

پرمعامله ترین سهم
سرمایه‌گذاری بازنشستگی جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. مهرکام در رده سوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «خمهر» در سال‌جاری مبلغ 406ریال و سرمایه آن برابر 552میلیارد ریال است.

2

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر سیمان اصفهان به خود اختصاص داد.آبادگران ایران در رده ششم این گروه ایستاد. شرکت «ثاباد» با سرمایه 150میلیارد ریال، سود هرسهم خود با مبلغ 166ریال پیش‌بینی کرده است.

3

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که سرمایه‌گذاری ساختمان در این گروه نهم شد. سرمایه «وساخت» برابر 880میلیارد ریال است. این شرکت سود هرسهم خود با مبلغ 300ریال پیش‌بینی کرده است.

4

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P /E را در هفت روز گذشته سولیران به دست آورد. گل‌گهر در جایگاه هفتم قرار گرفت. سرمایه «کگل» برابر 440میلیارد ریال است و شرکت سود هرسهم خود را مبلغ یک‌هزار و 631ریال پیش‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/E
کاشی اصفهان در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. قطعات اتومبیل ایران جایگاه ششم این گروه را از آن خود کرد. «ختوقا» با سرمایه 120میلیارد ریالی، سود هرسهم خود را رقم یک‌هزار و 130ریال پیش‌بینی کرده است.

6

ماهانه
بیشترین بازدهی
شکر شاهرود در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که کاربراتور ایران در جایگاه پنجم این گروه قرار گرفت. شرکت «خکار» سود هر سهم خود را مبلغ ۷۵۰ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۳۴میلیارد ریال است.

۷

کمترین بازدهی
خدمات کشاورزی صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. داده‌پردازی ایران در رده هفتم این گروه ایستاد. «مداران» با سرمایه‌ای معادل ۹۳میلیارد و ۳۷۶میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۴۲۸ریال پیش‌بینی کرده است.

۸

پرطرفدارترین سهم
سرمایه‌گذاری بازنشستگی پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه ششم این گروه را سرمایه‌گذاری مسکن به خود اختصاص داد. سرمایه «ثمسکن» برابر یک‌هزار میلیارد ریال است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم خود را معادل ۳۰۴ریال اعلام کرده است.

۹

پرمعامله ترین سهم
سرمایه‌گذاری بازنشستگی جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. هپکو در رده هفتم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت «تپکو» در سال‌مالی ۸۵ مبلغ ۳۰۲ریال و سرمایه آن معادل ۳۳۱میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر بانک پارسیان به خود اختصاص داد. سرمایه‌گذاری سپه در رده سوم این گروه ایستاد. «وسپه» با سرمایه یک‌هزار و ۴۹۵میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را برابر ۱۵۰ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

بیشترین سهام معامله شده
بانک پارسیان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سایپا در این گروه پنجم شد. سرمایه «خساپا» بیش از پنج‌هزار و ۲۵۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل یک‌هزار و ۱۶۲ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین P /E را در سی روز اخیر کابل‌سازی ایران به دست آورد. توسعه فارس با سرمایه‌ای برابر ۱۰۲ میلیارد ریال در جایگاه نهم قرار گرفت. «ثفارس» سود هر سهم خود را مبلغ ۱۸۷ریال پیش‌بینی کرده است.

۳

کمترین نسبت P/E
کاشی اصفهان درصدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. گروه بهمن جایگاه نهم این گروه را از آن خود کرد. «خبهمن» با سرمایه‌ای برابر سه‌هزار و ۲۰۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم ۴۴۲ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس