روزانه
بیشترین درصد تغییر
سرمایه‌گذاری بوعلی در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد تغییر روزانه را از آن خود کرد که شکر شاهرود در جایگاه سوم این گروه قرار گرفت. شرکت «قشکر» سود هر سهم خود را مبلغ ۵۱۸ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۲۸میلیارد ریال است.

کمترین درصد تغییر
سرمایه‌گذاری بیمه صدرنشین جدول کمترین درصد تغییر روزانه شد. کابل البرز در رده هفتم این گروه ایستاد. «بالبر» با سرمایه‌ای معادل ۱۱۴میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۱۶۶ریال پیش‌بینی کرده است.

پرطرفدارترین سهم
سرمایه‌گذاری بوعلی پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه دوم این گروه را سایپا به خود اختصاص داد. سرمایه «خساپا» معادل نه‌هزار و ۶۵۴میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۷۰۶ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله ترین سهم
دیروز سرمایه‌گذاری بوعلی جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سرمایه‌گذاری نیرو در رده نهم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «ونیرو» مبلغ ۱۸۵ریال و سرمایه آن معادل ۲۴۰میلیارد ریال است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز باما به خود اختصاص داد. تایدواتر خاورمیانه در رده نهم این گروه ایستاد. «حتایر» با سرمایه‌ای معادل ۲۱۶میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۱۹۵۰ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری بوعلی دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که مهرکام در این گروه دهم شد. سرمایه‌ «خمهر» بیش از ۵۵۲میلیارد ریال است. «خمهر» سود هر سهم خود را مبلغ ۵۷۰ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P /E را در روز گذشته کابل باختر به دست آورد. سیمان هگمتان در جایگاه ششم قرار گرفت. سرمایه «سهگمت» برابر ۴۳۲میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۲۹۳ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E
دیروز ایران‌خودرو دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. الکتریک شرق جایگاه هشتم این گروه را از آن خود کرد. «خشرق» با سرمایه‌ای برابر ۱۰۵میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال مالی ۸۶ در رقم ۸۴۵ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین درصد تغییر
حق تقدم سیمان شاهرود جایگاه اول جدول بیشترین درصد تغییر هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. سینادارو چهارم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «دسینا» مبلغ 2066 ریال و سرمایه آن معادل 39میلیارد ریال است.

کمترین درصد تغییر
رده نخست کمترین درصد تغییر هفتگی را در هفت روز گذشته پگاه اصفهان به دست آورد. کابل‌های شهید قندی در جایگاه سوم ایستاد. «بکام» با سرمایه 300میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 137ریال پیش‌بینی کرده است.

0

پرطرفدارترین سهم
سایپا پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه ششم این گروه را پار‌س‌خودرو به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت «خپارس» معادل دوهزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را برابر رقم 501ریال پیش‌بینی کرده است.

1

پرمعامله ترین سهم
سایپا جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سرمایه‌گذاری بوعلی در رده سوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «وبوعلی» در سال‌جاری 200ریال و سرمایه آن برابر 800 میلیارد ریال است.

2

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر سرمایه‌گذاری امید به خود اختصاص داد. باما در رده ششم این گروه ایستاد. شرکت «کاما» با سرمایه 79میلیارد و 536میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 5015ریال پیش‌بینی کرده است.

3

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری امید در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که فولاد خوزستان در این گروه نهم شد. سرمایه «فخوز» برابر دوهزار و 192میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 577ریال پیش‌بینی کرده است.

4

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفت روز گذشته کابل باختر به دست آورد. نساجی بروجرد در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه «نبروج» برابر 148میلیارد و 212میلیون ریال و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 21 ریال پیش‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/E
فنرسازی زر در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. سرمایه‌گذاری ملت جایگاه چهارم این گروه را از آن خود کرد. «وملت» با سرمایه یک‌هزارمیلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 260ریال پیش‌بینی کرده است.

6

ماهانه
بیشترین درصد تغییر
حق‌تقدم سیمان شاهرود در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد تغییر ماهانه را از آن خود کرد که صنعتی سپاهان در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت «فسپا» سود هر سهم خود را مبلغ ۹۱۳ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۲۰۰میلیارد ریال است.

۷

کمترین درصد تغییر
لیزینگ صنعت و معدن صدرنشین جدول کمترین درصد تغییر ماهانه شد. معادن بافق در رده دهم این گروه ایستاد. «کبافق» با سرمایه‌ای معادل ۱۰میلیارد و ۱۲۵میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۴۱۴۸ریال پیش‌بینی کرده است.

۸

پرطرفدارترین سهم
سایپا پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه ششم این گروه را چادرملو به خود اختصاص داد. سرمایه «کچاد» برابر دوهزار میلیارد ریال است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم خود را معادل ۸۴۳.ریال اعلام کرده است.

۹

پرمعامله ترین سهم
سایپا جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سرمایه‌گذاری صنعت و معدن در رده هشتم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت «وصنعت» در سال مالی ۸۶ مبلغ ۱۶۷ریال و سرمایه آن معادل یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد ریال است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر سرمایه‌گذاری امید به خود اختصاص داد. معادن و فلزات در رده نهم این گروه ایستاد. «ومعادن» با سرمایه یک‌هزار و ۲۶۲میلیارد و ۲۵۰میلیون ریالی، سود هرسهم خود را برابر ۷۶۸ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری امید در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که فولادمبارکه در این گروه پنجم شد. سرمایه «فولاد» بیش از ۱۵هزار و ۸۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را معادل ۵۱۱ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P‌/E را در سی روز اخیر کابل باختر به دست آورد. پگاه آذربایجان غربی با سرمایه‌ای برابر ۳۱میلیارد و ۸۰میلیون ریال در جایگاه هشتم قرار گرفت. این شرکت سود هرسهم خود را مبلغ ۵۶۰ریال پیش‌بینی کرده است.

۳

کمترین نسبت P/E
سایپا دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. گروه صنعتی بوتان جایگاه نهم این گروه را از آن خود کرد. «لبوتان» با سرمایه‌ای برابر ۱۱۴میلیارد ریال، سود هرسهم خود را در رقم ۷۰۳ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس