روزانه
بیشترین بازدهی
سیمان دشتستان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی روزانه را از آن خود کرد که نیروکلر در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. شرکت «شکلر» سود هر سهم خود را مبلغ ۴۶۰ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه شرکت معادل ۴۹میلیارد و ۱۸۰میلیون ریال است.

کمترین بازدهی
ایران یاسا صدرنشین جدول کمترین بازدهی روزانه شد. معادن بافق در رده پنجم این گروه ایستاد. «کبافق» با سرمایه‌ای معادل ۱۰میلیارد و ۱۲۵میلیون ریال،‌ سود هر سهم خود را مبلغ ۴۱۴۸ ریال پیش‌بینی کرده است.

پرطرفدارترین سهم
سایپا پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه دوم این گروه را چادرملو به خود اختصاص داد. سرمایه «کچاد» معادل ۲هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۸۴۳ ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله ترین سهم
دیروز سایپا جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. گل گهر در رده چهارم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «کگل» مبلغ ۲۳۸۴ریال و سرمایه آن معادل ۸۸۰ میلیارد ریال است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز زامیاد به خود اختصاص داد. پتروشیمی خارک در رده چهارم این گروه ایستاد. «شخارک» با سرمایه‌ای معادل یک‌هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۲۴۹۶ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
زامیاد دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که تراکتورسازی در این گروه سوم شد. سرمایه «تایرا» برابر ۹۰۰میلیارد ریال است. «تایرا» سود هر سهم خود را مبلغ ۵۵۰ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/ E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته کابل باختر به دست آورد. سیمان مازندران در جایگاه چهارم قرار گرفت. سرمایه «سمازن» برابر ۲۷۳میلیارد و ۹۹۶میلیون ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۶۹۶ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/ E
دیروز سایپا دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. الکتریک شرق جایگاه نهم این گروه را از آن خود کرد. «خشرق» با سرمایه‌ای برابر ۱۰۵میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال مالی ۸۶ رقم ۸۴۵ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین بازدهی
سیمان دشتستان جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. سیمان شاهرود چهارم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «سرود» مبلغ 475ریال و سرمایه آن معادل 300میلیارد ریال است.

کمترین بازدهی
رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز گذشته آلومراد به دست آورد. قندپارس در جایگاه دوم ایستاد. «قپارس» با سرمایه 31میلیارد و 997میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 73ریال پیش‌بینی کرده است.

0

پرطرفدارترین سهم
زامیاد پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه چهارم این گروه را فولاد خوزستان به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت «فخوز» معادل 2هزار و 192میلیاردریال است. شرکت سود هر سهم خود را برابر رقم 577ریال پیش‌بینی کرده است.

1

پرمعامله ترین سهم
زامیاد جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سرمایه‌گذاری بوعلی در رده هفتم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «وبوعلی» در سال‌جاری 200ریال و سرمایه آن برابر 800میلیارد ریال است.

2

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر سیمان سپاهان به خود اختصاص داد.سیمان شرق در رده هشتم این گروه ایستاد. شرکت «سشرق» با سرمایه 420میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 666ریال پیش‌بینی کرده است.

3

بیشترین سهام معامله شده
سیمان سپاهان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سرمایه‌گذاری ساختمان در این گروه سوم شد. سرمایه «وساخت» برابر یک هزار و 90میلیارد و 296میلیون ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را مبلغ 295ریال پیش‌بینی کرده است.

4

بالاترین نسبت P/ E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفت روز گذشته کابل باختر به دست آورد. فولاد کاویان در جایگاه سوم قرار گرفت. سرمایه «فوکا» برابر یکصد میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 196ریال پیش‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/ E
سایپا دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. قطعات اتومبیل ایران جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. «ختوقا» با سرمایه 120میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را در رقم 1130ریال پیش‌بینی کرده است.

6

ماهانه
بیشترین بازدهی
ایتالران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که تایدواتر خاورمیانه در جایگاه ششم این گروه قرار گرفت. شرکت «حتاید» سود هر سهم خود را مبلغ ۱۹۵۰ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۲۱۶میلیاردریال است.

۷

کمترین بازدهی
لیزینگ صنعت و معدن صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. سیمان غرب در رده نهم این گروه ایستاد. «سغرب» با سرمایه‌ای معادل ۱۸۷میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۳۰۶ریال پیش‌بینی کرده است.

۸

پرطرفدارترین سهم
زامیاد پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه دوم این گروه را فولاد‌مبارکه اصفهان به خود اختصاص داد. سرمایه «فولاد» برابر ۱۵هزار و ۸۰۰میلیارد ریال است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم خود را معادل ۵۱۱ریال اعلام کرده است.

۹

پرمعامله ترین سهم
مپنا جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. پارس‌خودرو در رده هفتم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت «خپارس» در سال مالی ۸۶ مبلغ ۵۰۱ریال و سرمایه آن معادل دوهزار میلیارد‌ریال است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر گل‌گهر به خود اختصاص داد.مپنا در رده دوم این گروه ایستاد. «رمپنا» با سرمایه هفت‌هزار و ۹۵۰میلیارد ریالی، سود هرسهم خود را برابر ۳۰۰ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

بیشترین سهام معامله شده
مپنا در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد. گالوانیزه سپاهان در این گروه نهم شد. سرمایه «فجر» بیش از ۴۲۹میلیارد ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را معادل ۲۲۱ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/ E
رده نخست بالاترین نسبت P/ E را در سی روز اخیر پشمبافی توس به دست آورد. سیمان خزر با سرمایه‌ای برابر ۹۰میلیارد ریال در جایگاه نهم قرار گرفت.این شرکت سود هرسهم خود را مبلغ ۳۲۹ریال پیش‌بینی کرده است.

۳

کمترین نسبت P/ E
قطعات اتومبیل ایران در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. ایران‌خودرو دیزل جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. «خاور» با سرمایه‌ای برابر ۹۷۲میلیارد ریال، سود هرسهم خود را در رقم ۱۲۱۲ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس