روزانه
بیشترین درصد افزایش
دارویی لقمان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روزانه را از آن خود کرد که شیشه قزوین در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت «کقزوی» سود هر سهم خود را مبلغ ۳۴۰ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۸۴میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش
قند لرستان صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روزانه شد. تولی‌پرس در رده چهارم این گروه ایستاد. «شتولی» با سرمایه‌ای معادل ۱۵۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۷۴۱ریال پیش‌بینی کرده است.

پرطرفدارترین سهم
سرمایه‌گذاری بوعلی پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه دوم این گروه را سایپا به خود اختصاص داد. سرمایه «خساپا» معادل ۱۰هزار و ۴۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۷۴۸ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله ترین سهم
دیروز سرمایه‌گذاری بوعلی جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. آبگینه در رده سوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «کابگن» مبلغ ۱۱۴ریال و سرمایه آن معادل ۹۳میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز سایپا به خود اختصاص داد. نیروترانس در رده نهم این گروه ایستاد. «بنیرو» با سرمایه‌ای معادل ۱۳۵میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۵۶۱ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری بوعلی دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که بانک پارسیان در این گروه سوم شد. سرمایه «وپارس» معادل ۷هزار و ۵۰۰میلیارد ریال است و سود هر سهم خود را مبلغ ۴۳۹ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته فولاد کاویان به دست آورد. شهد ایران در جایگاه سوم قرار گرفت. سرمایه «غشهد» برابر ۱۲۵میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۵۸ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E
دیروز کاشی سعدی در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. ایران‌خودرو دیزل جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. «خاور» با سرمایه‌ای برابر یک‌هزار و ۶۰۰میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال‌مالی ۸۷ رقم ۶۰۲ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین درصد افزایش
کاشی سعدی جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. دارویی لقمان سوم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «دلقما» مبلغ 645ریال و سرمایه آن معادل 75میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش
رده نخست بیشترین درصد کاهش هفتگی را در هفت روز گذشته قند لرستان به دست آورد. مس ایران در جایگاه دهم ایستاد. «فملی» با سرمایه 5هزارو 789میلیاردو 645میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 1448ریال پیش‌بینی کرده است.

0

پرطرفدارترین سهم
سایپا پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه دهم این گروه را کاغذسازی کاوه به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت «چکاوه» معادل 25میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را برابر رقم 1751ریال پیش‌بینی کرده است.

1

پرمعامله ترین سهم
سایپا جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. بانک کارآفرین در رده دوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «وکار» در سال‌جاری 540ریال و سرمایه آن برابر دو هزار میلیارد ریال است.

2

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر فولاد مبارکه به خود اختصاص داد. کشتیرانی در رده دهم این گروه ایستاد. شرکت «حکشتی» با سرمایه 5هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 510ریال پیش‌بینی کرده است.

3

بیشترین سهام معامله شده
فولاد مبارکه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که نیروی زنگان در این گروه نهم شد. سرمایه «شزنگ» برابر 28میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 124ریال پیش‌بینی کرده است.

4

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفت روز گذشته فولاد کاویان به دست آورد. کشت پیاذر در جایگاه نهم قرار گرفت. سرمایه «غاذر» برابر 5میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 284ریال پیش‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/E
کاشی سعدی در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. شکر شاهرود جایگاه هشتم این گروه را از آن خود کرد. «قشکر» با سرمایه 28میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 561ریال پیش‌بینی کرده است.

6

ماهانه
بیشترین درصد افزایش
حق تقدم توسعه صنایع بهشهر در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماهانه را از آن خود کرد که بهپاک در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت «غبهپاک» سود هر سهم خود را مبلغ ۵۳ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۸۰میلیارد ریال است.

۷

بیشترین درصد کاهش
قند لرستان صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش ماهانه شد. سیمان سپاهان در رده دهم این گروه ایستاد. «سپاها» با سرمایه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۰۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۵۷۳ریال پیش‌بینی کرده است.

۸

پرطرفدارترین سهم
مخابرات پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه دهم این گروه را فولاد خوزستان به خود اختصاص داد. سرمایه «فخوز» برابر دوهزار و ۱۹۲میلیاردریال است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم خود را معادل ۱۸۲۱ ریال اعلام کرده است.

۹

پرمعامله ترین سهم
مخابرات جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. صدرا در رده هفتم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت «خصدرا» در سال مالی ۸۷ مبلغ ۸۶ریال و سرمایه آن معادل یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد ریال است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر مخابرات به خود اختصاص داد.فولاد مبارکه در رده دوم این گروه ایستاد. «فولاد» با سرمایه ۱۵هزار و ۸۰۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را برابر ۸۴۸ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

بیشترین سهام معامله شده
مخابرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که سرمایه‌گذاری بوعلی در این گروه نهم شد. سرمایه «وبوعلی» معادل ۸۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را معادل ۱۵۹ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز اخیر ایران مرینوس به دست آورد. سیمان مازندران با سرمایه‌ای برابر ۲۷۳میلیارد و ۹۹۶میلیون ریال در جایگاه دهم قرار گرفت.شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۷۶۷ریال پیش‌بینی کرده است.

۳

کمترین نسبت P/E
کاشی سعدی در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. نورد و لوله اهواز جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. «فاهواز» با سرمایه‌ای برابر ۱۲۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را در رقم ۵۰۰ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس