روزانه
بیشترین درصد افزایش
سرمایه‌گذاری رنا در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روزانه را از آن خود کرد که لعابیران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت «شلعاب» سود هر سهم خود را مبلغ ۵۹۰ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۳۵میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش
فنرسازی خاور صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روزانه شد. کربن ایران در رده سوم این گروه ایستاد. «شکربن» با سرمایه‌ای معادل ۲۵۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۳۸۰ریال پیش‌بینی کرده است.

پرطرفدارترین سهم
سرمایه‌گذاری غدیر پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه سوم این گروه را ایران‌خودرو دیزل به خود اختصاص داد. سرمایه «خاور» معادل یک‌هزار و ۶۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۶۶۸ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله ترین سهم
دیروز سرمایه‌گذاری غدیر جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. زامیاد در رده سوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «خزامیا» مبلغ ۶۸۵ریال و سرمایه آن معادل یک‌هزار و ۲۰۰میلیارد ریال است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز گل‌گهر به خود اختصاص داد. سیمان شاهرود در رده ششم این گروه ایستاد. «سرود» با سرمایه‌ای معادل ۳۰۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۵۴۱ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
گل‌گهر دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که سرمایه‌گذاری غدیر در این گروه دوم شد. سرمایه «وغدیر» معادل ۶هزار و ۷۵میلیارد ریال است و سود هر سهم خود را مبلغ ۵۳۹ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته مخابرات ایران به دست آورد. سرمایه‌گذاری بهمن در جایگاه نهم قرار گرفت. سرمایه «وبهمن» برابر دوهزار و ۲۰۰میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۱۰۴ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E
دیروز ایران‌خودرو دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. چینی ایران جایگاه دهم این گروه را از آن خود کرد. «کچینی» با سرمایه‌ای برابر ۱۶۷میلیارد و ۲۹میلیون ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال‌مالی ۸۷ رقم ۵۷۲ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین درصد افزایش
گلتاش جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش هفتگی را هفت روز جاری از آن خود کرد. سرمایه‌گذاری رنا چهارم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «ورنا» مبلغ 450ریال و سرمایه آن معادل یک‌هزار و 600میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش
رده نخست بیشترین درصد کاهش هفتگی را در هفت روز گذشته باما به دست آورد. نیروکلر در جایگاه هشتم ایستاد. «شکلر» با سرمایه 49میلیارد و 180میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 900ریال پیش‌بینی کرده است.

0

پرطرفدارترین سهم
مخابرات ایران پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه دهم این گروه را مس ایران به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت «فملی» معادل 5هزار و 789میلیارد و 645میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را برابر رقم 1413ریال پیش‌بینی کرده است.

1

پرمعامله ترین سهم
سرمایه‌گذاری غدیر جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. مخابرات ایران در رده سوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «اخابر» در سال‌جاری 23ریال و سرمایه آن برابر 45هزار و 873میلیارد و 655میلیون ریال است.

2

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر مخابرات ایران به خود اختصاص داد. گل‌گهر در رده دوم این گروه ایستاد. شرکت «کگل» با سرمایه 880میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 3061ریال پیش‌بینی کرده است.

3

بیشترین سهام معامله شده
مخابرات ایران در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که سرمایه‌گذاری توس‌گستر در این گروه ششم شد. سرمایه «وتوس» برابر 200میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 312ریال پیش‌بینی کرده است.

4

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفت روز گذشته مخابرات ایران به دست آورد. سیمان ایلام در جایگاه دهم قرار گرفت. سرمایه «سیلام» برابر 259میلیارد و 901میلیون ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 480ریال پیش‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/E
ایران‌خودرو دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. پارس‌خودرو جایگاه نهم این گروه را از آن خود کرد. «خپارس» با سرمایه دوهزار میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را در رقم 601ریال پیش‌بینی کرده است.

6

ماهانه
بیشترین درصد افزایش
سیمان بجنورد در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماهانه را از آن خود کرد که گلتاش در جایگاه سوم این گروه قرار گرفت. شرکت «شگل» سود هر سهم خود را مبلغ ۸۵۰ ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۴۵میلیارد ریال است.

۷

بیشترین درصد کاهش
لوله و تجهیزات سدید صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش ماهانه شد. باما در رده چهارم این گروه ایستاد. «کاما» با سرمایه‌ای معادل ۷۹میلیارد و ۵۳۶میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۲۱۲۱ ریال پیش‌بینی کرده است.

۸

پرطرفدارترین سهم
سرمایه‌گذاری غدیر پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه دوم این گروه را کشتیرانی به خود اختصاص داد. سرمایه «حکشتی» برابر ۵هزار میلیارد ریال است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم خود را معادل ۵۱۰ریال اعلام کرده است.

۹

پرمعامله ترین سهم
سرمایه‌گذاری غدیر جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. بانک پارسیان در رده نهم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت «وپارس» در سال مالی ۸۷ مبلغ ۵۴۸ ریال و سرمایه آن معادل ۶هزار میلیارد ریال است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر چادرملو به خود اختصاص داد. پالایش نفت اصفهان در رده دهم این گروه ایستاد. «شپنا» با سرمایه ۴هزار و ۱۶۲میلیارد و ۲۵۸میلیون ریال سود هر سهم خود را برابر ۱۰۲۶ ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

بیشترین سهام معامله شده
مخابرات ایران در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که مالی و اعتباری سینا در این گروه دهم شد. سرمایه «وسینا» معادل یک هزار و ۵۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل ۱۸۱ ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز اخیر مخابرات ایران به دست آورد. جام دارو با سرمایه‌ای برابر ۲۰میلیارد ریال در جایگاه نهم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۱۶۲ ریال پیش‌بینی کرده است.

۳

کمترین نسبت P/E
ایران‌خودرو دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. فنرسازی خاور جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «خفنر» با سرمایه‌ای برابر ۶۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم ۴۶۵ ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس