روزانه
بیشترین درصد افزایش
حق تقدم رایان سایپا در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روزانه را از آن خود کرد که مارگارین در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. شرکت «غمارگ» سود هر سهم خود را مبلغ ۷۱۸ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۱۲۰میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش
موتورسازان تراکتور صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روزانه شد. مگسال در رده دوم این گروه ایستاد. «زمگسا» با سرمایه‌ای معادل ۱۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۲۱۲۶ریال پیش‌بینی کرده است.

پرطرفدارترین سهم
«فولاد خراسان» پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه نهم این گروه را البرزدارو به خود اختصاص داد. سرمایه «دالبر» معادل ۴۸میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۱۵۹۲ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله ترین سهم
دیروز فولاد خراسان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. فولاد خوزستان در رده دهم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «فخوز» مبلغ ۱۸۲۱ریال و سرمایه آن معادل دوهزار و ۱۹۲میلیارد ریال است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز پتروشیمی خارک به خود اختصاص داد. شاهد در رده دهم این گروه ایستاد. «ثشاهد» با سرمایه‌ای معادل ۷۲۱میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۷۸۱ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
فولاد مبارکه اصفهان دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که سامان‌گستر اصفهان در این گروه دهم شد. سرمایه «ثامان» معادل ۲۲۱میلیارد و ۹۴۱میلیون ریال است و سود هر سهم خود را مبلغ ۲۵۳ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته فولاد کاویان به دست آورد. سیمان صوفیان در جایگاه دهم قرار گرفت. سرمایه «سصوفی» برابر ۳۵۰میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۳۵۶ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E
دیروز مهرکام درصد جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. تکین‌کو جایگاه دهم این گروه را از آن خود کرد. «رتکو» با سرمایه‌ای برابر ۱۰میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال مالی ۸۷ رقم ۱۷۶۴ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین درصد افزایش
پلاسکوکار جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش هفتگی را هفت روز جاری از آن خود کرد. رایان سایپا چهارم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «ولساپا» مبلغ 623ریال و سرمایه آن معادل 450میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش
رده نخست بیشترین درصد کاهش هفتگی را در هفت روز گذشته مهرکام به دست آورد. ایران‌خودرو دیزل در جایگاه نهم ایستاد. «خاور» با سرمایه یک‌هزار و 600میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 668ریال پیش‌بینی کرده است.

0

پرطرفدارترین سهم
فولاد خراسان پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه سوم این گروه را معادن و فلزات به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت «ومعادن» معادل یک‌هزار و 262میلیارد و 250میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را برابر رقم 717ریال پیش‌بینی کرده است.

1

پرمعامله ترین سهم
فولاد خراسان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. ایران‌خودرو در رده ششم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «خودرو» در سال‌جاری 518ریال و سرمایه آن برابر شش‌هزار و 300میلیارد ریال است.

2

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر فولاد خراسان به خود اختصاص داد. پتروشیمی خارک در رده هشتم این گروه ایستاد. شرکت «شخارک» با سرمایه یک‌هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 3014ریال پیش‌بینی کرده است.

3

بیشترین سهام معامله شده
فولاد خراسان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که معادن روی در این گروه نهم شد. سرمایه «کروی» برابر 877میلیارد و 800میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 276ریال پیش‌بینی کرده است.

4

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفت روز گذشته فولاد کاویان به دست آورد. کابل باختر در جایگاه چهارم قرار گرفت. سرمایه «باختر» برابر 3میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 227ریال پیش‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/E
مهرکام در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. کاربراتور ایران جایگاه دهم این گروه را از آن خود کرد. «خکار» با سرمایه 34میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 825ریال پیش‌بینی کرده است.

6

ماهانه
بیشترین درصد افزایش
گرجی در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماهانه را از آن خود کرد که معدنی دماوند در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. شرکت «کدما» سود هر سهم خود را مبلغ ۴۰۰ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ده میلیارد ریال است.

۷

بیشترین درصد کاهش
داروسازی داملران صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش ماهانه شد. الکتریک شرق در رده سوم این گروه ایستاد. «خشرق» با سرمایه‌ای معادل ۱۰۵ میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۸۲۹ ریال پیش‌بینی کرده است.

۸

پرطرفدارترین سهم
فولاد خراسان پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه پنجم این گروه را سایپا به خود اختصاص داد. سرمایه «خساپا» برابر ۹هزارو ۶۵۴ میلیارد ریال است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم خود را معادل ۸۰۶ریال اعلام کرده است.

۹

پرمعامله ترین سهم
فولاد خراسان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سرمایه‌گذاری بهمن در رده دهم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت «وبهمن» در سال مالی ۸۷ مبلغ ۱۰۴ ریال و سرمایه آن معادل دو هزارو ۲۰۰ میلیارد ریال است.

۰

بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر فولاد مبارکه اصفهان به خود اختصاص داد. کشتیرانی در رده سوم این گروه ایستاد. «حکشتی» با سرمایه 5 هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را برابر 476 ریال پیش‌بینی کرده است.

1

بیشترین سهام معامله شده
فولاد مبارکه اصفهان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که بانک پارسیان در این گروه سوم شد. سرمایه «وپارس» معادل 6 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را معادل 526 ریال پیش‌بینی کرده است.

2

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز اخیر قند قهستان به دست آورد. فولاد کاویان با سرمایه‌ای برابر یکصد میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 196 ریال پیش‌بینی کرده است.

3

کمترین نسبت P/E
مهرکام در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. قند اصفهان جایگاه دهم این گروه را از آن خود کرد. «قصفها» با سرمایه‌ای برابر 24میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم 1775ریال پیش‌بینی کرده است.

4

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس