روزانه

بیشترین بازدهی حق‌تقدم اقتصاد نوین دیروز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی روزانه را از آن خود کرد که کالسیمین در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت کالسیمین سود هر سهم خود را ۵۶۹۹‌ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بالغ بر ۹۷‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون ریال است.

pic1

کمترین بازدهی حق‌تقدم مخابراتی شهید قندی روز گذشته صدرنشین جدول کمترین بازدهی روزانه شد. ایران‌دارو در رده چهارم این گروه ایستاد. ایران‌‌دارو با سرمایه ۱۰‌میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۱۶۹۶‌ریال پیش‌بینی کرده است.

pic2

پرطرفدارترین سهم معادن و فلزات پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه دوم این گروه را کربن ایران به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت کربن ایران بالغ بر ۲۵۰‌میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۳۰۱‌ریال پیش‌بینی کرده است.

pic3

پرمعامله ترین سهم دیروز بانک پارسیان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. معادن و فلزات در رده سوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت معادن و فلزات ۲۸۴‌ریال و سرمایه آن بالغ بر ۱۲۶۲‌میلیارد و ۲۵۰‌میلیون ریال است.

pic4

بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز بانک پارسیان به خود اختصاص داد سرمایه‌گذاری سپه در رده دوم این گروه ایستاد. سرمایه‌گذاری سپه با سرمایه ۱۴۹۵میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۱۴۲ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic5

بیشترین سهام معامله شده بانک پارسیان دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله را به دست آورد که کارخانجات داروپخش در این گروه چهارم شد. سرمایه شرکت کارخانجات داروپخش بالغ بر ۶۱میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۲۸۱۹ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic6

بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P /E را در روز گذشته کابل‌سازی ایران به دست آورد. سولیران در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه شرکت سولیران بالغ بر ۲۴میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۵۵ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic7

کمترین نسبت P/E دیروز کمک‌فنر ایندامین سایپا درصدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. چینی ایران جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. چینی ایران با سرمایه ۸۴میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۵۹۹ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic8

هفتگی

بیشترین بازدهی باما جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. بین‌المللی پارس در این گروه دوم شد. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت بین‌المللی پارس ۲۴۱۳ریال و سرمایه آن بالغ بر ۵ میلیارد ریال است.

pic9

کمترین بازدهی رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز گذشته سیمان خاش به دست آورد. شیشه و گاز در جایگاه دوم ایستاد. شیشه و گاز با سرمایه ۵۳میلیارد و ۴۶۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۲۴۰ریال پیش‌بینی کرده است.

pic10

پرطرفدارترین سهم معادن و فلزات پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه دوم این گروه را سرمایه‌گذاری پتروشیمی به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی بالغ بر ۱۸۲۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۲۱۲ریال پیش‌بینی کرده است.

pic11

پرمعامله ترین سهم بانک پارسیان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. ملی سرب و روی ایران در رده چهارم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم ملی سرب و روی ایران در سال‌جاری ۵۸۲ریال و سرمایه آن بالغ بر ۹۲میلیارد ریال است.

pic12

بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر سرمایه‌گذاری سپه به خود اختصاص داد.بانک پارسیان در رده دوم این گروه ایستاد.شرکت بانک پارسیان با سرمایه ۵۰۰۰میلیارد ریال سود هر سهم خود را ۳۸۱ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic13

بیشترین سهام معامله شده سرمایه‌گذاری سپه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که تراکتورسازی در این گروه ششم شد. سرمایه تراکتورسازی بالغ بر ۲۶۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است.این شرکت سود هر سهم خود را ۱۲۵۵ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic14

بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P /E را در هفت روز گذشته کابلسازی ایران به دست آورد.کابل باختر در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه شرکت کابل باختر بالغ بر ۳میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۴۲۵ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic15

کمترین نسبت P/E کمک فنر ایندامین سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد.صنعتی نیرو محرکه جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد.نیرو محرکه با سرمایه ۱۷۰میلیارد و ۱۰۰میلیون ریال سود هر سهم خود را ۶۲۰ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic16

ماهانه

بیشترین بازدهی باما در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که صنعتی آما در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت صنعتی آما سود هر سهم خود را ۱۷۰ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بالغ بر ۱۲۰میلیارد ریال است.

pic17

کمترین بازدهی سیمان مازندران صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. افست در رده دوم این گروه ایستاد.افست با سرمایه ۵۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۱۱۱۶ریال پیش‌بینی کرده است.

pic18

پرطرفدارترین سهم ایران‌خودرو پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه سوم این گروه را چادرملو به خود اختصاص داد.سرمایه چادرملو بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۹۱۹ریال پیش‌بینی کرده است.

pic19

پرمعامله ترین سهم ایران‌خودرو جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. پتروشیمی آبادان در رده پنجم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت پتروشیمی آبادان در سال‌جاری ۹۵۵ریال و سرمایه آن بالغ بر ۱۶۰میلیارد ریال است.

pic20

بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر کالسیمین به خود اختصاص داد.فرآوری مواد معدنی در رده سوم این گروه ایستاد. شرکت فرآوری مواد معدنی با سرمایه ۱۶میلیارد ریال، سود هرسهم خود را ۶۵۸۳ریال پیش‌بینی کرده است.

pic21

بیشترین سهام معامله شده سرمایه‌گذاری سپه در‌حالی رده نخست جدول بیشترین سهام‌ معامله‌شده را به دست آورد که سایپا در این گروه پنجم شد. سرمایه شرکت سایپا بالغ‌بر ۵۲۵۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را ۱۱۶۲ریال پیش‌بینی کرده است.

pic22

بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت p/E را در سی روز اخیر سوپررنگ به دست آورد. فولاد کاویان در جایگاه پنجم قرار گرفت. سرمایه فولاد کاویان ۱۰۰میلیارد ریال است و شرکت سود هرسهم خود را ۱۵۳ریال پیش‌بینی کرده است.

pic23

کمترین نسبت P/E چینی ایران در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. قطعات اتومبیل ایران جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. شرکت قطعات اتومبیل ایران با سرمایه ۱۲۰میلیارد ریال، سود هرسهم خود را ۱۲۵۰ریال پیش‌بینی کرده است.

pic24
ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس