ولی به نظر می رسد پلوتارک در تعیین اسم محل اشتباه کرده، زیرا استان اکباتان جزو کشور بابل نبوده و شاید مقصود پلوتارک ناحیه نفت‌‌خیز کرکوک و موصل بوده است. در هرحال این مدارک تاریخی می‌‌رساند که در ایران و کشورهای مجاور آن نفت از گذشته دور وجود داشته و مردم این ممالک به انحای مختلف حتی برای جشن و آتش‌‌بازی از آن استفاده می‌‌کرده‌‌اند.

 

منبع: پلوتارک، حیات مردان نامی، ج۱، ترجمه رضا مشایخی، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ۱۳۶۹