مطابق اجازه که بر طبق ماده واحده از طرف مجلس شورای ملی به کمیسیون بودجه داده شده بود که بودجه‌ها را با مشارکت دولت تهیه کرده به مجلس شورای ملی تقدیم دارد کمیسیون بودجه در جلسات با حضور هیات دولت موضوع بودجه مملکتی را مطرح بحث خود قرار داده اساسا چنین صلاح دیده شده که اگر منتظر بودجه‌های جزء شده و پس از آن وارد جرح و تعدیل و جزئیات آن بشویم و بودجه‌های قطعی را تقدیم مجلس نماییم وقت زیادی برای مطالعه لازم خواهد شد و ضرر بی‌جهتی متوجه خزانه مملکت خواهد گردید. در صورتی که اگر ابتدا به‌طور کلی رقم کلی اعتباراتی برای هر یک از وزارتخانه‌ها و مصارف عمده مملکتی معین شود، و وزرا ماموریت بیابند که در حدود اختیارات مصوبه بودجه وزارتخانه‌های خود را تنظیم کرده به مجلس شورای ملی تقدیم دارند عملی‌تر و بیشتر مقرون به صرفه خواهد بود. مراعات این اصل از نقطه نظر تسهیل تعدیل بودجه نیز بهتر دانسته شده و کمیسیون بودجه اصل مزبور را در عملیات خود اتخاذ نمود. پس از آن صورتی از عایدات وصولی سنه ماضیه پیچی ئیل ۱۲۹۹ از وزارت مالیه خواسته شد که آن صورت عینا ضمیمه این راپورت می‌شود و مدرک عایدات تخمینی هذه السنه این صورت قرار داده شده و بنابراین عملا باید تصور نمود که عایدات وصولی هذه السنه بیشتر از میزان ماخوذه در پیچی ئیل خواهد بود. مطابق صورت مزبور اقل عواید مملکتی با تسعیر مالیات‌های جنس نوزده ملیون و سیصد و سی و دو هزار و چهارصد و سیزده تومان نقد ۴۱۳- ۲۳۲- ۲۹ و هشت هزار و ششصد و پنجاه و یک خروار و سی من گندم و دویست خروار جو و ده هزار [...] شلتوک تخمین شده است. سه فقره جنس که در فوق ذکر شده جنسی است که از بابت خانواری در سنه ماضیه وصول و حالیه هن ماخذ قرارداده شده است و الا مالیات جنسی مملکتی مطابق میزان تسعیر سنه ماضیه در ضمن عواید نقدی منظور گردیده است. در باب مخارج مملکتی اگر چه از طرف وزارتخانه‌ها بودجه‌های جدید پیشنهاد شده بود ولی چون عجالتا بودجه‌های تازه بیشتر از بودجه‌های معمول بود و با کمی عایدات و لزوم تعدیل بودجه تجویز اضافه مخارج فعلی مقتضی بود، لهذا صورت مخارج جاریه مملکتی از روی بودجه پیچی ئیل که ضمیمه این راپورت است از وزارت مالیه خواسته شده و ماخذ بودجه‌های پیشنهادی دولت قرار داده شده و ضمنا باید توضیح شود که شصت و چهار هزار و نهصد و نود و چهار تومان اضافه بر مبلغ تادیه شده در پیچی ئیل از بابت چهل هزار تومان مخارج اداره ثبت اسناد است که وزارت عدلیه پیشنهاد نموده بود و از بابت تفاوت بودجه وزارت خارجه می‌باشد. چنان که نمایندگان محترم ملاحظه می‌فرمایید ۲۳۰۶۹۶۱ تومان نقد و مقداری جنس صرفه‌جویی قطعی به عمل آمده و صرفه‌جویی‌هایی که از بابت شهریه‌ها و مستمری‌ها به عمل خواهد آمد باید اضافه بر این مبلغ شود و مواد ذیل با موافقت هیات دولت برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

۱- به تشکیلات مملکتی وزارتخانه‌ها مطابق ضمیمه و ذیل اعتبار داده می‌شود که در حدود آن اعتبارات بودجه جزء خود را بهتر کرده برای تصویب مجلس شورای ملی توسط وزیر مالیه ارسال دارند.

۲- وزارت مالیه مامور است که از اول دلو هذه‌السنه تا [...] هذه‌السنه قوی ئیل ۱۳۰۰ شمسی مصارف مملکتی را در حدود اعتبارات منظور در ضمیمه این قانون تادیه نماید پس از انقضای مدت معینه هر یک از وزارتخانه‌ها که بودجه خود را پیشنهاد مجلس شورای ملی ننموده باشند تا پیشنهاد بودجه جزء خود حق دریافت هیچ نوع وجهی را نخواهد داشت.

۳- کلیه وزارتخانه‌ها مکلف هستند که یک قسمت از مبلغی را که در مواد ضمیمه آن قانون تصویب می‌شود به‌عنوان اعتبار خصوصی برای مخارج پیش‌بینی نشده در بودجه خود منظور دارند. میزان اعتبار خصوصی حتی‌الامکان همان خواهد بود که در بودجه‌های سال پیچی ئیل منظور شده و هر گاه در بودجه‌های جدید اعتبار خصوصی کمتر از سال پیچی ئیل منظور شده آن کسر و نقصان در هر صورت باید متناسب با مبلغی باشد که از بودجه سال قبل در هذه السنه کسر شده است‌.

۴- کلیه اعتبارات خصوصی که در بودجه‌های وزارتخانه‌ها منظور می‌شود و همچنین مبلغی که برای مخارج پیش‌بینی نشده مملکتی در بودجه وزارت مالیه منظور شده است نباید به مصرف حقوق اداری و وظیفه و شهریه و اضافه حقوق و امثال آن برسد.

۵- نهصد و پنجاه هزار تومان محل برای مخارج پیش‌بینی نشده مملکتی منظور می‌شود. وزارت مالیه در هر ماه تا میزان چهل هزار تومان از این مبلغ را مطابق تصویب‌نامه‌های هیات وزرا تادیه نموده و صورت این مصارف را در آخر هر برج به مجلس شورای ملی تقدیم دارد. هرگاه مخارجی از این محل علاوه بر مبلغ چهل هزار تومان لازم شود در هر مورد تحصیل اجازه مجلس شورای ملی لازم خواهد بود.

۶- تعیین تکلیف شهریه‌ها و مستمری‌ها که مجموع آنها مطابق صورت ارسالی وزارت مالیه یک ملیون و دویست و دوازده هزار و سیصد و چهار تومان نقد و هشتصد و بیست و پنج خروار و بیست و شش من جو و یکصد و نود خروار و بیست و چهار من شلتوک است که انتظار رسیدن صورت جزء آن منوط به تصویب خاصی است که پیشنهاد آن پس از مداقه از طرف کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد. ضمیمه این راپورت و مواد قانونی که از طرف کمیسیون با موافقت دولت تقدیم مجلس می‌شود مواد بودجه چند است که به‌طور قلم‌های درشت برای هر یک از وزارتخانه‌ها و سایر مخارج دولتی پیشنهاد شده. یک ستون پیشنهادی دولت و یک ستون هم پیشنهادی کمیسیون است چون این راپورت بعد طبع و توزیع خواهد شد، گمان می‌کنم خواندن کلیه این اقلام لزومی نداشته باشد همین قدر به‌طور اختصار عرض می‌کنم که مجموع مخارج پیشنهادی دولت نقدا بیست و دو ملیون و هشتصد و شصت و پنج هزار و هشتصد و پنجاه و هفت تومان نقد و دو هزار و دویست و نود و شش خروار و بیست و سه من گندم و سه هزار و چهار صد و هشتاد و چهار خروار و یازده من جو و صد و نود خروار و بیست و چهار من شلتوک است و تصویب کمیسیون بودجه بعد نوزده ملیون و دویست و بیست و شش هزار و پانصد و نود و تومان و هزار و صد و شصت خروار و بیست و پنج من گندم و دو هزار و صد و هفت خروار و بیست و پنج من جو است و همان طور که عرض کردم صرفه‌جویی که فعلا حاصل شده است قطعی نیست و هنوز کمیسیون موفق نشده است که تصمیم قطعی اتخاذ کند زیرا منتظر وصول صورت‌های جزئی است و پس از آنکه صورت‌های جزء واصل شد آن وقت تصمیمات قطعی اتخاذ خواهد نمود و هر نوع صرفه‌جویی به عمل خواهد آمد و فعلا باید این دو ملیون و خرده در موقع نوشتن صورت‌های جزء کسر شود و تقریبا دو کرور و یک [...] کسر بودجه داریم و البته هیات دولت باید مطالعات لازمه بنماید و محلی برای این کسر بودجه معین نماید و در این باب هنوز کمیسیون بودجه داخل در مذاکراتی نشده است و منتظر است از طرف هیات دولت اقداماتی بشود که بالاخره در موقعی که بودجه از مجلس می‌گذرد بودجه تعدیل شده بگذرد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند