من در آن صحبت‌هایم به‌عنوان نمونه فیات را مثال زدم. اما یک موقعی مونتاژ به معنای این است که قطعاتی را در داخل کشور بسازید و قطعاتی را هم از خارج وارد کنید. به این صورت در تمام دنیا صنایع مونتاژ است. یک شرکت اتومبیل‌سازی به‌طور متوسط درحدود ۴۰ تا ۴۵ درصد یک اتومبیل را خودش می‌سازد. باقی‌اش به یک معنا مونتاژ است. ما هم در ایران آمدیم که این‌طور کار کنیم. بنابراین اگر برنامه داشته باشید که به تدریج درصد تولید داخل را افزایش دهید، می‌شود. ما این کار را کردیم. ما پس از چند سال که این کار را کردیم تبدیل شدیم به کشور صادرکننده اتوبوس. ما به خلیج‌فارس، عراق، مصر و رومانی اتوبوس صادر می‌کردیم. این است که این مونتاژ به این صورت با آن مونتاژی که من هم با آن مخالف بودم، فرق داشت.

علینقی عالیخانی، از کتاب: اقتصاد و امنیت.

این مطلب برایم مفید است