«باید بفهمی اگر عملیات حفاری را در دو منطقه نفتان و شاردین شروع کنیم کار من چیزی بیش از دوباره کاری خواهد بود. به علت اینکه ناگزیرم در بین دو منطقه تردد کنم اما بدان با تمام دشواری‌ها من تا این تصمیم را به نتیجه نرسانم دست از تلاش نخواهم داشت و اگر به من اجازه حفاری در منطقه نفتان را ندهی، مثل این است که هیچ کاری انجام نداده‌ام.»

گزارش رینولدز به دارسی، منبع: احمد راسخی‌لنگرودی، مردان نفت، انتشارات کویر، ۱۳۸۵.