در اوایل روزنامه، تفصیلی از برخاستن سیل شده بود. مهندسان مدرسه مقدار آب سیلی را که به دارالخلافه جاری و ساری گشته، از قرار تفصیلی که در ذیل نوشته می‌شود تحدید و تعیین نموده‌اند. آب سیل از سمت شمال طهران جاری شد و فروریخت در خندقی که در منتهای آبادی حفر نموده‌اند و آنجا به دو شعبه منقسم و منشعب گشته، شعبه اول از یک طرف خندق خارج شده به سمت دروازه قزوین جاری گردید و شعبه دوم از طرف دیگر خارج شده به سمت دولاب پراکنده گردید و بعد از وسعت و سرعت سیل و حرکت سیل را اندازه گرفتند و به اعمال حساب مشخص نمودند مقدار آبی که در تمام اطراف دارالخلافه طهران در مدت زمان سیل جاری شده دو کرور و دویست‌ و‌ دوازده‌ هزار و دویست‌ و‌ پنجاه ‌و ‌دو ذرع مکعب بوده و باید دانست که تمام مدت سیل بیست‌‌‌ و‌ یک ساعت‌ و نیم بوده و در مدت یک ساعت‌ و ‌نیم اول حرکتش بسیار شدید بوده، در آن مدت یکصد ‌و ‌شصت ‌هزار و ‌سیصد‌ و‌ هشتاد ذرع مکعب، آب جاری گشت و بعد در مدت دوازده ساعت دیگر ابطاء بود و مقدار آبی که در آن مدت جاری گشت نهصد‌ و‌سی‌ ‌و‌‌ پنج‌ هزار‌ و‌ هفتصد‌‌ و‌ ‌‌دوازده ذرع مکعب بود و بعد از آن مدت هشت ساعت دیگر جاری شد تا آن وقت که منقطع گردید و آبی که در آن مدت جاری شده یکصد ‌و‌ ‌شانزده‌ هزار ‌و ‌یکصد ‌‌و ‌‌شصت ذرع مکعب بوده و باید دانست که هر یک ذرع مکعب از آب تقریبا مساوی سیصد ‌‌و ‌‌‌سی ‌‌و ‌‌سه من ‌و ‌یک ثلث من تبریز است.

منبع: برگرفته از جلد دوم کتاب تهران‌نگاری - طهران در مطبوعات دوره قاجار (دوره‌های ناصری و مظفری) برگرفته از ممالک محروسه.