هندرسن، سفیر آمریکا چنین بیان می‌کند که مخالفان جبهه ملی نظیر دربار و مالکان بزرگ کار زیادی نمی‌توانستند بکنند؛ اما نظریات سیاسی مختلف و جاه‌طلبی‌های شخصی رهبران جبهه ملی، نطفه مشکلات آینده را برای این جبهه، در بطن خود می‌پروراند. انتخابات مجلس هفدهم بین احزاب موجود در جبهه رقابت و اختلاف ایجاد کرد. به‌طوری‌که بقایی می‌گفت به همان اندازه که حزب ایران کاندیدا در تهران بدهند به همان اندازه به حزب زحمت‌کشان هم باید داده شود. حسین فاطمی اطمینان داشت که اکثریت عمده طرفداران دکتر مصدق، انشعاب‌کنندگان را به‌عنوان خائن محکوم می‌کنند. فاطمی افرادی مانند بقایی و مکی را ناچیز می‌شمرد و عقیده داشت که گذشته سیاسی آنان ثابت می‌کند که آدم‌هایی فرصت‌طلب بوده و به لحاظ سیاسی قابل اعتماد نیستند.

منبع: امین خانی، «مصدق و نهضت ملی شدن نفت»، تاریخ‌نامه خوارزمی، ۱۳۹۵.