ناصرالملک که پس از فوت عضدالملک کار خود را به‌عنوان نایب السلطنه آغاز کرده بود ۲۵ اسفندماه ۱۲۸۹ خورشیدی ضمن نطقی تاکید کرد که از تاسیس حزب و انتشار روزنامه و استفاده مجلس از همه اختیارات قانونی خود حمایت خواهد کرد. وی که مدت‌ها در انگلستان به‌سر برده بود گفت که به سود ایران است که به معنای واقعی کلمه حکومت پارلمانی داشته باشد. مجلس دستمزد ماهانه ناصر‌الملک را ۱۰هزار تومان تعیین کرده بود.