به هیچ‌وجه به آبادی زمین ها اقدام نمی‌شود و همواره از جمعیت این مملکت کاسته می‌شود. قرائی که یک وقت آباد بوده‌اند حال تقریبا بی‌جمعیت شده به حالت خرابه افتاده‌اند و چندین هزار نفر از مردم این سنوات اخیر سلطنت پادشاه مجبور شده‌اند که از ممالک خود جلای وطن کرده به ممالک قفقاز و ماورای قفقاز رفته و در آنجا برای خود ملجا و پناهی اختیار کنند و چند هزار نفر به بلاد مختلفه: خاک آسیایی عثمانی و عربستان و آناتولی و خاک اروپایی عثمانی جلای وطن کرده‌اند. در اسلامبول ایرانی‌هایی را ملاقات کردم که با دست‌های ظریف خود به پست‌ترین کارها مشغول هستند.

منبع: «نقش سیدجمال‌الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین»، نوشته محیط طباطبایی