این مردم علم ندارند، تربیت نشده‌اند، تاریخ نخوانده‌اند و دنبال یک چیز تازه زود می‌روند. تا فایده آنی ندیدند به همان زودی برمی‌گردند. مشروطه ایران زود بود. بعد از آنکه جبرا و به میل و دلخواه چند نفر و اغوای انگلیس مشروطه شدند و آن شاه (مظفرالدین) مثل فرمان و دستخط لقب که به من بدهد امضای این حکم و فرمان را ندانسته کرد نباید به این زودی و رایگانی از دست بدهند. اندکی صبر و کمی حوصله کنند. حالا که از دست دادند در حقیقت پنجاه سال ملت را عقب انداختند، دیگر بوی آزادی به مشام آنها نخواهد رسید. به همان سهلی که گرفتند به همان آسانی این گوهر گرانبها را از دست دادند!

ماخذ: سالور، قهرمان میرزا. ۱۳۷۸. روزنامه خاطرات عین‌السلطنه. ۱۰ جلد. به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار. تهران: اساطیر.