مال‌التجاره ایران که از آنجا حمل می‌شود پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است و مال‌التجاره روسیه از آنجا همه حوائج ایران! این تجارت به‌این ترتیب در اندک زمان صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد.

ماخذ: سیاح، حمید. ۱۳۵۶. خاطرات حاج‌سیاح به تصحیح سیف‌الله گلکار، استخراج از شهرام یاری.