اما تاریخ ابوجعفر محمد بن‌جریر از همه‌ تاریخ‌ها برتر است و بر همه‌ کتاب‌های نوشته شده در تاریخ فزونی دارد. طبری در این تاریخ انواع اخبار را گردآورده و دربردارنده فنون و آثار او مشتمل بر اصناف علوم است. تاریخ طبری کتابی است که فواید آن بسیار است و چرا چنین نباشد، حال آنکه مولف آن فقیه عصر و عابد زمان خود بوده است.

علی بن‌حسین مسعودی، کتاب مروج الذهب