وی تنها راه توسعه و نوسازی ایران را همان نوسازی به شیوه مدرن و غربی می‌داند. بنابراین هرگونه مخالفت با اقدامات در این زمینه را مخالفت با پیشرفت، نوگرایی و ا صلاح می‌داند. بر این اساس وی معتقد است علما و سایر نیروهای سنتی ایران مانع توسعه و دگرگونی در ایران بودند؛ زیرا علما عاملی تهدید کننده برای قدرت مرکزی بودند و از اقدامات اصلاحی که مخالف مذهب بود ممانعت به عمل می‌آوردند. از طرف دیگر روشنفکران غرب‌گرا را که منابع غنی ایران را به بهانه توسعه ونوسازی در اختیار بیگانگان قرار می‌دادند، افرادی مصلح و حامی پیشرفت و دگرگونی در ایران می‌بیند. از طرفی نیز عمده مشکل ایران در را ه توسعه را موانع داخلی می‌داند و تا حد بسیار زیادی از موانع خارجی غفلت ورزیده است. ‌

به نقل از مجله معارف، ش ۳۳، بهمن ۸۴‌