به گفته وی «... پس از فراهم کردن محل مناسب برای اداره (خانه سیدالعراقین در مغرب ساختمان اپرا) و تهیه اثاثه و استخدام اعضای لازم امور دفتری و اداری و انتقال اداره نامه‌نگاری از وزارت کشور و خبرگزاری پارس از وزارت امورخارجه و رادیو از وزارت پست و تلگراف، درصدد برآمدم هدف اساسی و خط‌مشی و برنامه کار اداره کل انتشارات و تبلیغات را معین کنم. برای استفاده از نظر دانشمندان کشور برحسب پیشنهاد من و تصویب دولت شورای‌عالی انتشارات از اشخاص ذیل تشکیل شد: ذکاء‌الملک فروغی، محمد قزوینی، دکتر غنی، دکتر سیاسی، دکتر محمود افشار (مدیر مجله آینده)، دکتر شفق، دکتر علی نقی‌وزیری...» دوره ریاست دکتر صدیق تا شهریور ۱۳۲۰ بود که در کابینه مرحوم فروغی برای نخستین بار به وزارت فرهنگ برگزیده شد. در شهریور ۲۹ نام اداره تبلیغات و انتشارات به اداره اطلاعات و رادیو تبدیل شد.

منبع: حسین محبوبی‌اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.