وی به‌عنوان وزیر امورخارجه چرچیل از طراحان نقشه اشغال نظامی ایران، برکناری رضاشاه و سپس روی کار آوردن پسرش بود که از دیدگاه ایدن مردی ترسو و مطیع قدرت بالادست بود و تمایل به خوشگذرانی داشت. ایدن همچنین در سرنگونی دولت مصدق نقش مهمی داشت. کتاب «خاطرات ایدن»، در سال‌های ۱۳۵۷، از سوی کاوه دهگان ترجمه و منتشر شد. او نوشته است: «روزی که من عهده‌دار وزارت امورخارجه شدم، درباره این چشم‌انداز تیره و تار به تفکر پرداختم. ما را از ایران بیرون کرده بودند، آبادان را از دست داده بودیم. قدرت و نفوذ ما در سراسر شرق میانه، سخت متزلزل شده بود.انفجارهای مصر، خبر از انقلابات بزرگ آینده می‌داد.باید در این‌باره می‌اندیشیدیم که با این اوضاع و احوال، چگونه باید روبه‌رو شد. مطمئن بودم که نخست باید به منشأ دردسر و ناراحتی اخیر خویش و به مساله نفت بپردازیم...»