وقایع‌اتفاقیه در قطع ۵/ ۳۰ در ۱۷ سانتی‌متر با کاغذ ساخت اصفهان و با چاپ سنگی به تیراژ ۶۰۰ تا ۷۰۰ نسخه منتشر می‌شد. وقایع‌اتفاقیه در میدان ارگ تهران و نزدیک کاخ سلطنتی تهیه می‌شد و چاپ آن در دروازه دولاب در چاپخانه خصوصی کارخانه حاجی عبدالمحمد صورت می‌گرفت. ۳۷ شماره نخست این روزنامه به دو صورت دست‌نویس و چاپ‌سنگی منتشر شده که گفته می‌شود طبق وصیت «اشرف‌السلطنه» همسر «اعتمادالسلطنه»، وزیر انطباعات دربار ناصر‌الدین شاه، به‌دست «حاج سیدحسین نایب‌التولیه عرب» در شعبان ۱۳۳۴ قمری به همراه یکصد و پنجاه جلد کتاب، وقف کتابخانه آستان قدس‌رضوی شده است.