بررسی‌ها نشان می‌دهد تحولات اجتماعی و بروز اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و به‌تبع آن نیاز جامعه به بازیابی هویت ملی و قهرمان‌های اسطوره‌ای، موجب تغییر در مضامین و در نتیجه تغییر در قالب و شکل بیان هنری شد. در چنین فضایی هنرمند توانست فضایی خلق کند که هدف آن نه جلب رضایت شاه و دربار، بلکه بازتاب آمال و علایق عموم مردم باشد. ویژگی‌هایی چون سادگی و صراحت بیان، شیوه ارائه و نیز رابطه آن با نقالی و سخنوری که موجب ارتباط بی‌واسطه با مخاطب بود، از دلایل اقبال عمومی این هنر در زمان خود است.

منبع: اکرم رفیعی، علی‌اکبر شریفی‌مهرجردی، «تاثیر تحولات اجتماعی بر نقاشی قاجار»، ارائه شده در کنفرانس ایران در گذار.