کسبه به پشتیبانی دکتر مصدق دست از کار کشیدند و به تلگرافخانه‌ها هجوم بردند تا تلگرام‌های پشتیبانی خود از مصدق را مخابره کنند. هزاران طومار حمایت امضاء شد؛ صدها نفر به دادگاه‌ها دادخواست دادند که نام خانوادگی آنان به «مصدق دوست» تغییر یابد. اصفهان و تبریز به حالت تعطیل درآمدند و از خوزستان ۳ هزار کفن پوش عازم تهران شدند. با مشاهده این حمایت، حسین مکی اعلام کرد که دیگر مخالفت نخواهد کرد و... دکتر مصدق که چنین دید از مجلس تقاضای رای اعتماد کرد و از جمع نمایندگان تنها یک نماینده رای مخالف داد. دکتر مصدق از این فرصت استفاده کرد و شرکت تلفن ایران را که تا آن زمان غیردولتی بود ملی کرد و در اختیار وزارت پست و تلگراف قرار داد.