ولی از ۱۹۵۶، پس از محکوم‌شدن استالین در شوروی، او مبارزه «بگذار صد گل بشکفد» را به‌راه انداخت که در آن قدرت دیوان‌سالاری جدید مورد انتقاد قرار گرفت و او تز توسعه از طریق صنایع سنگین را نفی کرد.  مائو طی سال‌های (۱۹۶۲ـ۱۹۵۸) در برنامه دوم پنج ‌ساله، تغییرات اقتصادی فراگیری را به اجرا گذاشت. هدف این برنامه که به «جهش بزرگ به پیش»، معروف شد بازسازی اقتصادی و سیاسی جامعه چین بود برای رسیدن به این هدف، مائو کمون‌های جدید بزرگ کشاورزی ـ صنعتی را ایجاد کرد که یکی از اهداف آن پایان‌دادن به تقسیم سنتی بین شهر و روستا و فعالیت این کمون‌ها به‌مثابه واحدهای سیاسی محلی بود. با این حال ایده «جهش بزرگ به پیش» براثر برنامه‌ریزی غلط با شکست روبه‌رو شد. مائو در سال ۱۹۷۶ درگذشت.