۱. در مورد تاثیر آتش بر لعل بدخشان: من این تاثیر را به چشم ندیده‌ام و امکان امتحانش را نیز نداشتم.

۲. پیش نیامد که تفاوت وزن (در واقع چگالی) بیجاذی و یاقوت اکهب(تیره مایل به سیاه)را بسنجم.

۳. پذیرش بزرگ شدن حجرالقمر (نام دیگر بلور) و موارد مانند آن موکول به تجربه است.

۴. و برای من در این مورد (یکی از خواص اسپید روی) شبهاتی وجود دارد که جز به تجربه و آزمایش‌های پی در پی حل نخواهد شد و این روزها امکان چنین کاری فراهم نشد.

۵. وی همچنین نظر کندی درباره چگالی اندک زمرد را با تکیه بر آزمایش رد می‌کند و در جاهای دیگر نیز بر اهمیت تجربه و آزمایش تاکید می‌ورزد.

به نقل از مقاله‌ای به قلم آذر آقامیرزا