به‌دستور امیراحمدی و سرتیپ اعتماد مقدم رئیس شهربانی، ماموران نظامی به روی تظاهرات‌کنندگان آتش گشودند و خیزش مردم را با شدت تمام سرکوب کردند که شمار زیادی کشته و زخمی به‌جای گذاشت.با توجه به اینکه شرکت نفت و فرآورده‌های نفتی زیر سلطه انگلیسی‌ها بودند (هنوز نفت ایران ملی نشده بود) بنابراین تامین سوخت نانوایی‌ها و نیز همان اندک وسایل نقلیه‌ای که به‌طور محدود در اختیار ایرانی‌ها بود با مشــکلات مواجه شــد. به‌طور کلی تامین فرآورده‌های نفتی منوط به مذاکره با سفارت انگلیس بود. در چنان اوضاعی، اگر یک روز ســفارت‌های انگلیس و شوروی به ایرانی‌ها غضب می‌کردند، دیگر نانوایی‌ها ســوختی نداشتند تا نان پخت کنند. البته انگلیسی‌ها تعدادی کامیون برای وزارت خواربار در نظر گرفته بودند ولی چون کامیون‌ها تحت‌نظر خودشان اداره می‌شد، همیشــه با بهانه‌ای از واگذاری کامیون‌ها خودداری می‌کردند.