هرچه دولت در منع آزادی گفتار بیشتر سعی کند، لجاجت و پافشاری مردم در مقاومت بیشتر می‌شود. این مقاومت از طرف مردم فرودست و ممسک نیست، ... بلکه از طرف صاحبان تربیت عالی و اخلاق قوی و مردم با فضیلت است که به علت داشتن این صفات آزادی بیشتری به‌دست آورده‌اند.

باروخ اسپینوزا /  از کتاب دین و دولت