«میرویس» بزرگ قندهاری‌ها که برای تظلم از جور و ستم عبدالله خان حکمران اعزامی دولت صفویان رنج سفر به اصفهان را بر خود هموار کرده بود ولی موفق به دیدار شاه‌سلطان حسین نشده بود ۱۹ آبان ۱۰۷۸ هجری خورشیدی (۱۹ نوامبر سال ۱۶۹۹) با دست خالی به قندهار بازگشت و سران طوایف ناحیه را به باغ خود دعوت کرد و وجود ضعف در ارکان دولتی و رواج فساد اداری و چاپلوسی در دربار صفویان را برایشان بیان داشت و گفت که شاه در محاصره عده‌ای کوته‌نظر آزمند قراردارد و کسی نمی‌تواند، حتی برای تظلم به او دسترسی یابد و احکام انتصابات خرید و فروش می‌شود و دلسوز وجود ندارد. این آغاز برنامه‌ریزی افغان‌ها برای حمله به حکومت مرکزی بود که چند سال بعد به فتح اصفهان انجامید.