قرارداد ۱۹۰۷ که بدون مراجعه و مشاوره با ایران تنظیم شده بود، انگلستان را از موقعیت و مقامی که در ایران داشت، برانداخت و از آن پس مردم ایران با سوءظن به آن کشور نگریستند.

سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ترجمه: محمدتقی فخرداعی‌گیلانی