۱۷ نوامبر ۱۹۸۶ ژرژ بسه، مدیر وقت کارخانه خودرو «رنو» فرانسه از سوی گروه Action directe. ترور شد. بسه هنگام مرگ ۵۴ سال داشت. بسه در ژانویه سال ۱۹۸۵ به‌عنوان مدیر عامل شرکت خودروسازی دولتی رنو منصوب شد. یکی از طرح‌های او توانمندسازی شرکت خودرو از طریق تحولات ساختاری مدیریتی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید برون‌مرزی به‌خصوص آمریکا بود. این طرح منجر به تعدیل نیروی کار و اخراج ۲۱ هزار کارگر شد. اتحادیه‌های کارگری اروپا به مخالفت با این اقدامات پرداختند.