نیروهای انگلیسی یکم ژانویه سال ۱۸۵۷بوشهر را تصرف و دولت وقت ایران را مجبور به صرف‌نظر کردن از هرات ساختند که قرن‌ها حاکم نشین خراسان و زادگاه شاه‌عباس و یکی از مراکز فرهنگ و ادب ایران بوده است. انگلیسی‌ها در سال ۱۸۵۵در پیشاور با دوست محمدخان (افغان) قرار داد صلح امضا کرده بودند و سیاستشان بر این بود که یک افغانستان مستقل هوادار انگلستان که حائل میان روسیه و هند باشد به وجود‌ آید. انگلیسی‌ها با ادامه یکپارچه بودن ایران که دربار آن متمایل به روسیه بود مخالف بودند و به همین سبب هرات و نواحی دیگر افغانستان و همچنین بخش شرقی بلوچستان (مکران) را از ایران جدا کردند.