در تاریخ طبرستان نقش جنگل و درختان انبوه در پیروزی طبری‌ها در طول تاریخ غیرقابل انکار است. به نوشته قزوینی (ه.ق۴۷۴) مملکتی است معروف و به فارسی او را مازندران گویند. این ولایت واقع است میان ری و دامغان و بحر خزر.زمینش جنگلستان و آب بسیار دارد و هوایش بد است... همین ویژگی‌ها، موجب شد که در دوره خلافت عباسی، طبرستان به مهم‌ترین نقطه برای گریز از چنگال ماموران حکومت تبدیل شود.

به نقل از مقاله‌ای با عنوان «عوامل اقتدار و مشروعیت حکومت علویان طبرستان» نوشته سیدابوالفضل رضوی و سعیده آذر