قدرت‌های اجرایی و فدراتیو همه جوامع حقیقتا قدرت‌هایی متمایز و مجزا در خود هستند؛ اما نمی‌توان به آسانی آنها را از هم جدا کرد و همزمان به‌دست افراد جداگانه‌ای سپرد؛ چراکه هر دوی آنها، برای اعمال قدرت خود، نیازمند نیروی جامعه هستند. به همین دلیل تقریبا کاری غیرعملی است که نیروی جامعه را در دستانی مجزا قرار داد که از یکدیگر اطاعت نمی‌کنند.

- رساله‌ای درباره حکومت، جان لاک، ترجمه حمید عضدانلو