و او (قباد) از مداین تا رودخانه بلخ، در همه راه، هیچ سرزمینی نیافت که هوایش از قرماسین تا گردنه همدان، خوش‌تر و آبش گواراتر و نسیمش لذت‌بخش‌تر باشد.این بود که قرماسین را ساخت و ویژه خویش کاخی بلند بر روی هزار ستون بنا کرد. پس قرماسین کلمه‌ای است پارسی، یعنی کرمانشاه. خسروان از آن پس از مداین تا گردنه همدان و قصرشیرین بناها ساختند.

- ابن فقیه