با اینکه سفارت سنیه سابقا مکرر جلب دقت اولیای دولت علیه ایران را به رفتار مضر [و] ناگوار باقرخان و ستارخان در تبریز نموده و اظهار داشته بود که تا مشارالیهما از آذربایجان تبعید نشوند، به هیچ‌وجه من‌الوجوه نظم و امنیت دائمی در آنجا برقرار و موجود نخواهد شد، مجددا هم زحمت افزاست که به موجب اطلاعاتی که این روزها از تبریز، به سفارت رسیده، وضع آنجا باز مغشوش و روزبه‌روز هم بدتر شده، بر ضدروس تحریکات می‌نمایند، به‌طوری که اگر فورا اقدامات موثره صحیحه برای اخذ اسلحه از دستجات و کسان ستارخان و باقرخان به‌عمل نیاید و خودشان از آنجا تبعید نشوند ممکن است هر روز یک مفسده و اغتشاش بزرگی برپا شود. بنابراین عقیده اولیای دولت اعلیحضرت امپراتوری بر این است، حال‌که در تبریز دسته قابلی از قشون دولت علّیه ایران موجود می‌باشد، موقع مناسب این کار است و اولیای دولت اعلیحضرت امپراتوری منتظر اقدامات فوریه صریحه هستند، زیاده زحمت افزا نمی‌شود. [مهر سفارت روسیه]

منبع: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه، پژوهشی از فاطمه قاضی‌ها